آژانس پديده قرن جاويد ازتاريخ  1386/04/03 شروع به کار نموده است در ضمينه تورهاي خارجي به صورت مستقيم در مسير سوريه و لبنان با مديريت آقاي حسين رضائي